Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia Biblioteki

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej

Z powodu braku dokumentów, dotyczących daty utworzenia placówki, za rozpoczęcie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej przyjmuje się pierwszą datę wpisu do księgi inwentarzowej, tj.25 stycznia 1950 roku .Obowiązki kierownika pełniła wówczas M. Sedler.

Głównym zadaniem biblioteki było gromadzenie zbiorów i udostępnianie ich czytelnikom. Biblioteka   zobowiązana  była również do zakładania punktów bibliotecznych. W związku z tym powstały one  we wsiach; Biel, Orło, Kaczkowo Stare, Daniowo, Żachy Pawły, Przewóz ,Kańkowo i Glina. Nadzór merytoryczny nad małkińską biblioteką pełniła Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostrowi  Mazowieckiej , która służyła pomocą organizacyjną i instruktorską oraz zaopatrywała w ruchomy księgozbiór. Następczynią  p. M. Sedler  została p. Alicja Polkowska, która pełniła funkcję kierownika w latach 1953-1954 .

W 1954 r. w wyniku podziału administracyjnego kraju nastąpiło   przekształcenie Biblioteki Gminnej w Gromadzką,  a  dwa lata później powstały Gromadzkie Biblioteki Publiczne w Daniłowie i Orle, które były placówkami niezależnymi organizacyjnie od Gromadzkiej Biblioteki w Małkini Górnej.

W latach następnych w wyniku podziałów administracyjnych kraju Gromadzka Biblioteka Publiczna w Orle(w 1955 r. jako Filia w Błędnicy) stała się Filią Biblioteczną Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej, a w Daniłowie utworzono punkt biblioteczny.

Z zachowanych źródeł z 1957 roku wiadomo, że biblioteka znajdowała się w  budynku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej .Na przestrzeni  kilkunastu  lat zmieniła wielokrotnie pomieszczenia  w tym budynku. Były to złe warunki lokalowe , które wpłynęły ujemnie na rozwój czytelnictwa i funkcjonowanie biblioteki. Z tymi problemami zmagały się  Maria Zdrodowska (pełniąca funkcję w latach 1954-1959), Alicja Goś( pełniąca funkcję w latach 1959-1963), Marianna Przewoźna (1965-1966), Anna Jabłońska ( 1968-1979).

Kolejna reforma  administracyjna kraju na początku lat siedemdziesiątych spowodowała przekształcenie struktury  organizacyjnej sieci bibliotecznej. Od 1973 roku Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej funkcjonowała jako Biblioteka Publiczna Gminy Małkinia Górna, której podlegały Filie w Orle i Prostyni, powstałe na bazie bibliotek gromadzkich.

W 1974 roku biblioteka gminna przeniesiona została do pomieszczeń wynajętych w prywatnym domu Alojzego Figla przy ul.1 Maja i tam funkcjonowała do 1984 r.

W 1975 r. po zlikwidowaniu powiatów, a tym samym zlikwidowaniu biblioteki powiatowej  nadzór merytoryczny nad Gminną Biblioteką Publiczną w Małkini Górnej pełniła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.

W 1976 roku utworzono Filię Biblioteczną w Zawistach Dzikich ,która zajmowała pomieszczenia w prywatnym domu państwa Boguckich. W 1981 r. filia przeniesiona została do Małkini Górnej i działała jako Filia Biblioteczna nr 1 .Zlikwidowana została w 2001 r.

W 1977 r. Filia w Orle przeniesiona została do Błędnicy i tam funkcjonowała do 1991 r. Filia w Prostyni mieściła się w lokalu wynajętym u Edmunda Sobotki ( wcześniej funkcjonowała w GRN), a od 1983 r. do dnia dzisiejszego znajduje się w Domu Strażaka. Kolejną filię biblioteczną utworzono w 1986 r. w Daniłowie, która działała do 1991 r.

Z uwagi na powiększający się księgozbiór biblioteki gminnej i wzrastającą liczbę użytkowników pomieszczenia dotychczas zajmowane przez bibliotekę były niewystarczające.

W 1984 roku dla biblioteki zakupiono budynek o pow.150 m2 przy ul. Nurskiej 28, w którym prowadziła działalność do 1997 r.

Początek lat 90- był okresem niekorzystnym dla bibliotek. Zlikwidowano wówczas Filię Biblioteczną w Daniłowie i Błędnicy oraz nastąpiła całkowita likwidacja punktów bibliotecznych.

W 1992 r. Biblioteka wpisana została do Gminnego Rejestru Kultury. Otrzymała status samorządowej instytucji kultury i uzyskała osobowość prawną. Placówka stawała  się coraz bardziej widoczna i potrzebna w środowisku. Wychodziła naprzeciw wymogom współczesności i  zapotrzebowaniom czytelnika. W 1996 r. zakupiono pierwszy zestaw komputerowy do biblioteki.

W 1997 r. Biblioteka gminna  została przeniesiona do samodzielnego budynku  przy ulicy Kościelnej, w którym prowadziła działalność do 2001 r. Warunki lokalowe pozwoliły poszerzyć działalność o różnego rodzaju wystawy, konkursy i imprezy biblioteczne.

W wyniku reformy administracyjnej kraju w 1999 r. nadzór merytoryczny  nad Gminną Biblioteką Publiczną w Małkini Górnej przejęła Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. Od 2009 r. pomocy merytorycznej udziela Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Maz.

W 2001 r. biblioteka przeniesiona została do budynku Ośrodka Zdrowia przy ulicy Biegańskiego 3, w którym znajduje się do dnia dzisiejszego. Usytuowanie placówki w centrum Małkini Górnej oraz bliskie sąsiedztwo szkół, przedszkola, ośrodka kultury i innych instytucji i zakładów pracy spowodowało wzrost czytelnictwa i ułatwiło prowadzenie różnych form pracy kulturalno – oświatowej z czytelnikiem.

Biblioteka od 2000 roku do chwili obecnej cyklicznie otrzymuje dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na zakup nowości wydawniczych w ramach programu  „ Promocja Czytelnictwa”.

Od 2002 roku rozpoczęto proces komputeryzacji biblioteki. Początkowo zakupiono 1 zestaw komputerowy, z każdym rokiem przybywało sprzętu, zakupiono program biblioteczny, założono sieć internetową z bezpłatnym dostępem do Internetu, rozpoczęto tworzenie bazy komputerowej w programie MAK.

W 2006 r. biblioteka gminna przystąpiła do programu IKONK@ i otrzymała z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji 6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem.

Od 2009 r. czytelnicy na terenie biblioteki gminnej i filialnej mają możliwość korzystania z bezprzewodowego Internetu. Mogą również korzystać z programu informacji prawnej POLBI i LEX, drukarki, kserokopiarki i katalogów w wersji komputerowej.

W 2010 r. został ogłoszony i rozstrzygnięty Konkurs na Exlibris Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej za swoje zasługi wielokrotnie otrzymała dyplomy , gratulacje i podziękowania od  władz  samorządowych, bibliotek, szkół i instytucji. W 1998 r. otrzymała Brązowy Medal za Zasługi dla Województwa Ostrołęckiego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej dostosowuje zakres i formy działania do potrzeb lokalnego środowiska, realiów zmieniającego się świata oraz własnych możliwości finansowych. Stanowi ważne ogniwo kultury, oświaty i infrastruktury. Wspomaga szeroko rozumianą edukację społeczną. Jako lokalny ośrodek informacji stara się zapewnić społeczeństwu szeroki dostęp do wiedzy i wszelkiego rodzaju informacji oraz promować książkę i czytelnictwo.

 

INFORMACJE

GODZINY OTWARCIA
GBP w Małkini Górnej 
poniedziałek-piątek  900-1700
sobota                      800-1200

DANE ADRESOWE
KONTAKT / FORMULARZ KONTAKTOWY

Filia Biblioteczna w Prostyni
Zamknięta do odwołania

           

      

Nowości

Telefon kartą biblioteczną