Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna

 

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W MAŁKINI GÓRNEJ

z dnia 6 maja 2022 r.

Wójt Gminy Małkinia Górna ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej przy ul. Biegańskiego 3

 1. Stanowisko pracy:

1) Stanowisko - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej.

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 1. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska, kultura, dziedzictwo narodowe, animacja kultury, zarządzanie kulturą, ekonomia, zarządzanie);
 2. doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat stażu pracy w bibliotece, preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 3. obywatelstwo polskie lub innego niż Polska państwa UE lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 4. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672);
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7.  niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.poz 289 z późn zm.);
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 9. nieposzlakowana opinia;
 10. bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

III. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów prawnych w tym:

 • ustaw o bibliotekach,
 • ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy prawo zamówień publicznych,
 • ustawy kodeks pracy,
 • ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne,
 • ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, 

2) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych; 

3) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością bibliotek;

4) umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej i zespołowej;

5) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista;

6) posiadanie prawa jazdy kat. B;

7) zdolność analitycznego myślenia – interpretacji przepisów prawa;

8) umiejętność organizacji pracy własnej i umiejętność rozwiązywania problemów.

 1. Zakres zadań wykonywany na stanowisku:
 1. kierowanie działalnością i zarządzanie Gminną Biblioteką Publiczną w Małkini Górnej oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz;
 2. realizacja celów i zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w oparciu o obowiązujące przepisy;
 4. pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów unijnych;
 5. opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych;
 6. sprawowanie nadzoru nad majątkiem jednostki;
 7. ponoszenie odpowiedzialności za całokształt pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej i jej filii;
 8. opracowywanie sprawozdań zbiorczych (opisowych, statystycznych) biblioteki i odpowiadanie za ich prawidłowość;
 9. opracowywanie budżetu biblioteki oraz odpowiadanie za jego realizację;
 10. prowadzenie polityki kadrowej i płacowej instytucji;
 11. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy;
 12. opracowywanie i publikowanie gminnej bibliografii, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy gminy;
 13. kontrolowanie pracy podległej filii bibliotecznej w zakresie: realizacji zadań statutowych, prawidłowości gromadzenia i opracowywania zbiorów, dokumentacji związanej z wypożyczeniami;
 14. organizowanie wspólnie z pracownikiem filii bibliotecznej działalności kulturalno – oświatowej; współpraca ze szkołami, organizacjami i zakładami pracy;
 15. tworzenie i udostępnianie własnej komputerowej bazy danych: katalogowej, bibliograficznej i faktograficznej; 
 16. pozyskiwanie środków zewnętrznych na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem wiedzy czytelniczej i popularyzowaniem czytelnictwa w środowisku lokalnym;
 17. inicjonowanie działań innowacyjnych w zakresie propagowania czytelnictwa, pozyskiwania nowych czytelników zwłaszcza młodych;
 18. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta Gminy.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i umiejętności;
 6. oświadczenie kandydata: 
 7. o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub innego niż Polska państwa UE lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 8. o biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672),
 9. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11.  o braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.poz. 289 z późn zm.);
 12. o nieposzlakowanej opinii, 
 13. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze.
 14. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do ce1ów rekrutacji (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze;
 15. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze;
 16. potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze;
 17.  pisemny autorski program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej;
 18. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 19. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy, zgody oraz wszystkie oświadczenia wymienione w punkcie 6 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składająca ofertę.

 1. Warunki pracy na stanowisku pracy:
 1. zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania, praca na pełen etat;
 2. planowany termin zatrudnienia 28 lipca 2022 r.;
 3. miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna Małkini Górnej ul. Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna;
 4. praca zlokalizowana w pomieszczeniu na parterze budynku, wyjście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 5. ścisła współpraca z innymi pracownikami;
 6. stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy, odpowiednie oświetlenie, biurko, szafy, telefon;
 7. pracownik użytkuje w czasie pracy monitory ekranowe co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy;
 8. możliwość pracy w terenie oraz wyjazdów służbowych.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6 %.

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 1. termin składania dokumentów: 7 czerwca 2022 r.
 2. miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy w Małkini Górnej pok. nr 13 (sekretariat) ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty wyłącznie w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej”.

Oferty, które wpłyną po terminie (liczony jest termin wpływu do Urzędu) określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Małkini Górnej: www.bip.malkiniagorna.pl w zakładce Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej: https://biblioteka.malkiniagorna.pl/bip/ oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Informacja o wyniku zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Małkini Górnej, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Małkini Górnej.

 

Wójt                        
mgr Bożena Kordek          
Małkinia Górna, 06 maja 2022 r.

 

Zarządzenie nr 51/2022 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 06 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy dla kandydata

Utworzono dnia 06.05.2022, 15:27

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 06.05.2022, 15:28

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Utworzono dnia 06.05.2022, 15:28

Oświadczenia kandydata w procesie rekrutacji

Utworzono dnia 06.05.2022, 15:30

Informacje

Liczba wyświetleń: 369
Utworzono dnia: 06.05.2022

Historia publikacji

 • 06.05.2022 15:36, Administrator
  Edycja strony: Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
 • 06.05.2022 15:30, Administrator
  Dodanie załącznika: Oświadczenia kandydata w procesie rekrutacji
 • 06.05.2022 15:28, Administrator
  Dodanie załącznika: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych