Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności  

Gminna Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://biblioteka.malkiniagorna.pl 

  • Data publikacji strony internetowej: 2011-06-26
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2021-01-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

  • mogą zdarzyć sytuacje, że się niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków
  • skany, część zdjęć i grafik nie posiadają tekstu alternatywnego,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-03
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przygotowanej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lidia Kowińska, adres poczty elektronicznej, gbpmalkiniagorna.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 29 745 55 79. Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

 

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie  niezwłocznie, nie później, niż w ciągu
7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej ul. Biegańskiego 3

Wejście do Biblioteki nie jest zabezpieczonę bramą .Biblioteka mieści się na parterze do której prowadzi jedno wejście po schodach. Dostępny jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie posiada windy. Do lokalu można wjechać na wózku inwalidzkim Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. W lokalu brak jest informacji wizualnej/dotykowej/ głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Do Biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Filia Biblioteczna w Prostyni

Filia Biblioteczna mieści się na parterze budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni. Do głównych drzwi wejściowych prowadzą schodki . Lokal nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.. Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak windy i toalety dla niepełnosprawnych. W lokalu brak jest informacji wizualnej/ dotykowej/ głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Nie zastosowano oznaczeń w alfabecie Braille a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  lub słabowidzących. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 516
Utworzono dnia: 15.02.2021

Historia publikacji

  • 15.02.2021 12:59, Administrator
    Dodanie strony: Deklaracja dostępności