Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zasady Korzystania

Wypożyczalnia

 

  REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁKINI GÓRNEJ

 Rozdział I
Postanowienia ogólne

 § 1

1) Regulamin wypożyczalni  zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady wypożyczania zbiorów Gminnej  Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej         
2) Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników wypożyczających zbiory
3) Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu na karcie zapisu.
4) Odstępstwa od wymagań regulaminu mogą być stosowane jedynie w wyjątkowych wypadkach za zgodą dyrektora Biblioteki.

Rozdział II

Prawo korzystania z Biblioteki

§ 2

1) Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym regulaminie.
2) Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.

§ 3

1)  Ze zbiorów gromadzonych przez Bibliotekę mogą korzystać osoby, które:
a)  są pełnoletnie,
b)  dopełniły wypełnienia karty zapisu, okazując dyżurującemu bibliotekarzowi dowód osobisty
c)  zobowiązały się do przestrzegania niniejszego regulaminu,
d)  potwierdziły własnoręcznym podpisem zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do realizacji uprawnień wynikających z ustawy o bibliotekach i z przepisów ustawy o statystyce publicznej oraz do dochodzenia przez Bibliotekę ewentualnych roszczeń prawnych za nie zwrócone zbiory. Podanie danych jest obowiązkowe. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.  
2) Osoby małoletnie mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego wyrażoną przy składaniu karty zapisu. Złożenie podpisu na karcie zapisu stanowi zobowiązanie się do odpowiedzialności za wypożyczone przez niepełnoletniego czytelnika zbiory biblioteczne.

§ 4

Jeśli osoba ubiegająca się o prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki  nie spełnia warunków przewidzianych w niniejszym rozdziale, decyzję o odmowie prawa zapisu podejmuje bibliotekarz dyżurujący.

 

Rozdział III

Prawa i obowiązki użytkowników Biblioteki

 

 

§ 5

 

Użytkownicy mają obowiązek:

1. przestrzegać zasad korzystania ze zbiorów bibliotecznych określonych regulaminem,

2. dbać o powierzone zbiory biblioteczne, w szczególności chronić je przed zagubieniem, uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem, zaniechać podkreśleń tekstu, czynienia uwag na marginesach itp.,

3. sprawdzić stan zbiorów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i zgłosić stosowne zastrzeżenia bibliotekarzowi, w przeciwnym razie przyjmuje się, że zbiory nie były zniszczone,

4. niezwłocznie informować Bibliotekę o zmianach dotyczących swoich danych osobowych w tym: nazwiska, miejsca zamieszkania lub pobytu, szkoły,

5. chronić kartę biblioteczną przed zgubieniem lub zniszczeniem, niezwłocznie powiadomić Bibliotekę o jej utracie,

6. okazać na żądanie bibliotekarza dokument tożsamości w celu sprawdzenia danych podanych przez użytkownika,

7. zachować ciszę w pomieszczeniach Biblioteki, zaprzestać korzystania z telefonów komórkowych w pomieszczeniach wypożyczalni , zaniechać palenia tytoniu,

8. korzystać z Biblioteki i pomieszczeń znajdujących się na jej terenie w sposób uwzględniający potrzeby innych użytkowników .

 Rozdział IV

Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych w wypożyczalni

 § 6

W wypożyczalni jest wolny dostęp do książek. Zwracane i wypożyczane zbiory biblioteczne należy rejestrować u dyżurującego bibliotekarza

 § 7

1)  Użytkownik może wypożyczyć poza lokal biblioteczny jednorazowo 4 woluminy książek na okres 30 dni .

2) Na wniosek użytkownika liczba wypożyczanych woluminów na zewnątrz lokalu bibliotecznego może być zwiększona, jeśli jest to umotywowane sytuacją użytkownika, zwłaszcza jego stanem zdrowia lub potrzebami naukowymi. Każdorazowo decyzję podejmuje wypożyczający bibliotekarz.

 § 8

 1)  Przed upływem terminu dyżurny bibliotekarz może na prośbę użytkownika prolongować termin zwrotu zbiorów bibliotecznych, o ile nie zostało złożone zamówienie przez innego użytkownika.

3)  Wypożyczenia może dokonać Czytelnik bezpośrednio, bądź przez osobę upoważnioną, wskazaną w karcie zapisu.

 ROZDZIAŁ V

Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu zbiorów bibliotecznych, ich zagubienia, zniszczenia bądź uszkodzenia

§ 9

 W wypadku opóźnienia zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych przez użytkownika ponad ustalony termin  pobiera się karę określoną w załączniku Nr 1 do regulaminu

 § 10

 1) W razie niedotrzymania przez użytkownika terminu zwrotu materiałów bibliotecznych określonego w § 7 pkt.1 dyrektor Biblioteki kieruje upomnienie wzywające do niezwłocznego zwrotu wypożyczonych zbiorów.

2) Po otrzymaniu monitu użytkownik winien bez zwłoki zwrócić wypożyczone zbiory biblioteczne, uiścić karę określoną w załączniku nr 1 do regulaminu oraz koszty wysyłki upomnienia.

 § 11

 1)  Jeżeli zbiory biblioteczne zostały przez użytkownika utracone winien on przekazać na rzecz Biblioteki  egzemplarz tego samego wydawnictwa. 

2)  W przypadku niezadośćuczynienia wynikającemu w ust. 1 obowiązkowi, użytkownik winien zapłacić Bibliotece odszkodowanie równe wartości antykwarycznej, bądź rynkowej egzemplarza utraconego wydawnictwa ustalonej przez dyrektora Biblioteki.

3)  Stopień zużycia materiałów bibliotecznych nie ma wpływu na wysokość ustalonego odszkodowania.

4)  Użytkownik w zamian za utracony egzemplarz wydawnictwa może przekazać na rzecz Biblioteki inne wydawnictwo, uznane za przydatne w Bibliotece. Decyzję podejmuje dyrektor Biblioteki.

5)  W razie utraty jednego z woluminów wypożyczonego wydawnictwa wielotomowego użytkownik odpowiada za całość wydawnictwa.

§ 12

1)  W razie niedopełnienia przez użytkownika obowiązków przewidzianych w niniejszym rozdziale Biblioteka wystąpi na drogę postępowania sądowego celem zaspokojenia roszczeń lub poprzez firmę windykacyjną.

2)  Przed skierowaniem sprawy do sądu Biblioteka wezwie ostatecznie użytkownika, wysyłając wezwanie  do zapłaty .

3)  W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) Biblioteka może zaniechać dochodzenia od użytkownika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale. Decyzję podejmuje dyrektor Biblioteki.

 

Rozdział VI
Naruszenie obowiązków regulaminowych

§ 13

W razie poważnego bądź uporczywego naruszania obowiązków wynikających z regulaminu dyżurujący bibliotekarz może:
1.zawiesić użytkownika w prawie korzystania ze zbiorów Biblioteki na czas określony,
2.pozbawić użytkownika prawa korzystania z Biblioteki.


Rozdział VII
  Rozpatrywanie odwołań

§ 14

1)Od decyzji bibliotekarza użytkownikowi przysługuje prawo odwołania do dyrektora Biblioteki.
2)Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez użytkownika wiadomości o skarżonej decyzji.
3)Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia wniesienia. Decyzja dyrektora Biblioteki jest ostateczna.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

 § 15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

             Do Regulaminu Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej

 1) Za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych ponad terminy określone w § 7 pkt. 1   Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,20 zł za każdy egzemplarz, naliczając każdy dzień po terminie zwrotu.

2) Za wysłanie upomnienia Biblioteka pobiera opłatę w wysokości ceny znaczka pocztowego od każdego upomnienia.

Małkinia Górna,  dn. 01.10.2012  r. 

rs pfdm
paff
bip